Professionell entreprenadbesiktning i hela Sverige

Vi erbjuder professionell entreprenadbesiktning i hela Sverige för alla typer av entreprenader till marknadsmässiga priser. Få en kostnadsfri offert idag!

SBR Entreprenadbesiktning
Rise
ID06

Din entreprenadbesiktningsman

Med mångårig och omfattande erfarenhet och kompetens inom byggbranschens olika sidor kan vi erbjuda dig professionell entreprenadbesiktning som du kan känna dig trygg med. 

Tack vare vår bakgrund som entreprenörer, projektledare, byggledare, arbetsledare och egenföretagare kan vi se entreprenader ur ett heltäckande perspektiv som tar hänsyn till alla dess sidor. Vi är bland annat utbildade entreprenadbesiktningsmän, medlem i Entreprenadrådet och godkända av SBR och Rise. Vi håller oss ständigt uppdaterade på det allra senaste i vår bransch för att ge dig som beställare en så bra service som möjligt. 

I vår traditionella bransch strävar vi efter att göra saker och ting med en tvist av nytänkande samtidigt som vi vill främja en bättre byggbransch för samtliga parter. Vi erbjuder det allra mesta inom entreprenadbesiktningar, oavsett i vilket stadie av bygget ni befinner er i. Varmt välkommen att kontakta oss redan idag!

Vad är entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning utförs för att säkerställa att ett byggprojekt följer rådande svenska branschregler och utförs i enlighet med gällande kontrakt. Det är alltid en god idé att få entreprenadbesiktning utförd för att garantera att projektet håller hög kvalitet, i synnerhet om entreprenaden utförs av en tredje part. På så sätt kan fel och brister åtgärdas i god tid och bygget fortsätta på ett korrekt sätt.

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning kan utföras på mindre tillbyggnader såväl som stora byggprojekt som tar många år att färdigställa. En besiktning av entreprenad kan tillkallas under olika stadier av byggnadsprocessen och går de under olika namn, exempelvis kontrollbesiktning, förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktning. Vilken typ av entreprenadbesiktning som är lämpligast beror på typ och storlek av ert projekt. För stora byggprojekt utförs med fördel ett flertal olika besiktningar för att garantera ett optimalt slutresultat, vilket även kan inkludera löpande kontroller för att minimera fel och brister i slutbesiktning. För en mindre entreprenad kanske det till och med räcker med enbart slutbesiktning. På Melin & Stedt Projekt erbjuder vi samtliga entreprenadbesiktningar, vilka du kan läsa mer om nedan.

Förbesiktning

En förbesiktning kan påkallas av båda parter under hela byggprocessen och utförs vanligtvis för att kontrollera sådana delar av bygget som kommer vara dolda när entreprenaden väl är färdigställd och det är dags för slutbesiktning. Det är också möjligt att få en förbesiktning utförd som normerande besiktning i början av byggprocessen för att säkerställa att arbetet utförts i enlighet med gällande kontrakt. 

Kontrollbesiktning

En kontrollbesiktning, eller kontrollrapport som det även kallas, kan utföras under olika skeden av byggprocessen. Denna typ av entreprenadbesiktning påkallas för att upptäcka fel och brister i ett så tidigt skede som möjligt för att på så sätt minimera förekomsten av fel när det börjar bli dags för slutbesiktning. Benämningen kontrollbesiktning finns inte med i ABS (Allmänna Bestämmelser För Småhusentreprenader) och har därför inte samma juridiska värde som de entreprenadbesiktningar som finns reglerade allmänna bestämmelser och lagar. Kontrollbesiktning bör inte förväxlas med förbesiktning. 

Slutbesiktning

En slutbesiktning påkallas i slutskedet av ett bygge och vid godkännande överlämnas entreprenaden till beställaren. Då upphör entreprenadförsäkringen att gälla och beställaren övertar därmed ansvaret för entreprenaden. Från och med godkänd slutbesiktning gäller en två års garantitid (ABS09) eller en femårig garantitid (AB/ABT). Slutbesiktning utförs till stor del okulärt av entreprenadbesiktningsmannen med egenkontroller som underlag, men baseras även delvis på kontroll av dokumentation och kontrakt. 

Efterbesiktning

Om ett fel påträffas under en tidigare besiktning ska de enligt lag åtgärdas fackmässigt. Om du som beställare känner dig osäker på om dessa fel som upptäckts åtgärdats på ett korrekt sätt så kan du påkalla efterbesiktning. Entreprenadbesiktningsmannen kontrollerar då att felen blivit kontraktsenligt åtgärdade. Vid efterbesiktning har besiktningsmannen däremot inte möjlighet att tillföra nya fel som borde ha dokumenterats vid slutbesiktningen, men om båda parter kommer överens kan de nya felen tas upp, vilka då noga ska dokumenteras av besiktningsman.

Garantibesiktning

Efter godkänd slutbesiktning av en entreprenad inleds garantitid med ABS09 två år eller AB/ABT fem år. Särskild varugaranti kan även vara längre, men aldrig lägre än överenskommen garantitid. Fel som upptäckts vid slutbesiktning klassas inte som garantifel och ska reklameras av beställaren inom 6-18 månader. Brukandefel klassas heller inte som garantifel och leder ofta till diskussion under garantibesiktningen. Det är viktigt för dig som beställare att påkalla garantibesiktning i god tid innan garantitidens utgång. Vid ABT06 är det vanligt med upp till två garantibesiktningar under garantitiden. 

Särskild besiktning

En särskild besiktning kan påkallas efter godkänd slutbesiktning och överlämnande av entreprenad till beställare. Detta kan göras under hela ansvarstiden om man misstänker att fel uppstått, vilka inte behöver ha noterats i tidigare entreprenadbesiktning. En särskild besiktning avser ofta specifika delar av bygget, vilket tydligt ska framgå i uppdragsbekräftelse och kallelse. 

Överbesiktning

Om någon part är missnöjd med resultatet från slutbesiktning kan en överbesiktning påkallas, vilket måste göras senast två veckor efter det att parterna tagit del av besiktningsutlåtandet. En överbesiktning kan ersätta en slutbesiktning på de delar som besiktningen avser. 

Kontakta oss för entreprenadbesiktning

Varmt välkommen att kontakta oss redan idag, oavsett i vilket skede av byggprocessen ni befinner er i och typ av entreprenad. Vi ser fram emot att erbjuda entreprenadbesiktning som ger er en ökad trygghet och bättre rättigheter långt efter det att projektet färdigställts och som säkerställer att ni får exakt vad ni beställt.